Όλες οι λεπτομέρειες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφαλίστων

1158

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως και οι ασφαλισμένοι. Με ποια κριτήρια όμως θα έχουν φαρμακευτικοί περίθαλψη, ποια θα είναι η συμμετοχή τους και πως θα ενταχθούν στον ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων -οικονομικά αδυνάτων;

Ειδικότερα με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπό-διστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας.

Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα.

α. Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσο-κομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυ-μάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχωνπαρέχεται σ’ αυτούς μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της παραγράφου 2 του παρόντος.

γ. Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων παρέχεται σ’ αυτούς, κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους,  τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρ-μακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής χρέους προς τις δομές υγείας.

Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας

Οι δικαιούχοι προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της πα-ρούσας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της.

Δεν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους δεν δύνανται να εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα και τις παροχές Υγείας

Τα πρόσωπα των κατηγοριών, τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, όπως ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρ-θρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των παροχών της παρούσας, με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Δομών Υγείας . Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η προμήθεια Καρτών Υ.Π.Α. θα γίνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα διανέμεται στις αρμόδιες για την χορήγησή τους υπηρεσίες μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.

Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην Κ.Υ.Π.Α. είναι: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, Αριθμός Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (όπως θα χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ), Ιθαγένεια, Φύλο, Αρχή Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης και φωτογραφία του δικαιούχου.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων -οικονομικά αδυνάτων

Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων – οικονομικά αδυνάτων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε. με το συντονισμό και την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-λεγγύης και της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων, το σύνολο των παροχών υπηρεσιών υγείας και το κόστος αυτών και συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο-γράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο Μητρώο περιλαμβάνεται πληροφόρηση για τον αριθμό των ενεργών ΑΜΚΑ ανασφαλίστων.

Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-νικής Αλληλεγγύης, η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Δ/νσεις των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους.

Παροχές

Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β’ 3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όλους τους δικαιούχους της παρούσας από τις δημόσιες δομές

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θε-τικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, και παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων στις δημόσιες δομές

γ) Παροχή οδοντιατρικής-στοματολογικής περίθαλψης

δ) Πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη

ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής πε-ρίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων.

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και πράξεις ειδικής αγωγής αλλά και πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα

θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ.

ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου ή άλλως κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης του Υπουργού Υγείας.

ια) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό

ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοση-λεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νο-σηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ει-σόδου του στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους ανήκει εφεξής στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών που υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης των νοσοκομείων.

Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, καθώς και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους. Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου, τα φάρμακα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρ-μακεία των Νοσοκομείων. Η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές

Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή:

Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 € για μεμονωμένο άτομο και των 3.600€ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Σύνθεση Οικογένειας                                                               Ετήσιο εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο                                                                      2.400€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος                      3.600€

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος

ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη                       4.200€

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη                    4.800€

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη              5.400€

Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη                 6.000€

Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων όπως αποτυπώνονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/οικ. 31102/1870/2013 (Β’ 2906) και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/ την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.

Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Σύνθεση Οικογένειας                                                        Ετήσιο εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο                                                                   6.000€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος                      7.200€

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος

ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη                      8.400€

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη                      9.600€

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη               10.800€

Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη                   12.000€

Ως πραγματικό εισόδημα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. 4, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, η διατροφή που κατα-βάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο από το Δικαστήριο, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), και το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισό-δημα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 39982/ΓΔ1.2/2014 (Β’3018).

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύ-νολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.

Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος.

Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονο-μικών κριτηρίων του αιτούντος και της οικογένειάς του και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρ-μακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων;

α. ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους, με την προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα,

β. άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανι-σμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, με την προσκόμιση της βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα,

γ. οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠΔΔ), με την προσκόμιση της βεβαίωσης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας,

δ. οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της,

ε. όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), βάσει του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, είτε του Ν. 3386/2005, είτε του Ν. 4251/2014, είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί εν-δικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της,

στ. θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3875/2010 (Α’ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.δ. 233/2003,

ζ. άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

www.dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.