Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
No menu items!
ΑρχικήΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΓια κάθε γονέα που είναι μοναδικός.Μονογονεϊκή οικογένεια

Για κάθε γονέα που είναι μοναδικός.Μονογονεϊκή οικογένεια

Ποιες είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες;

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξήθηκαν στις ευρω- παϊκές χώρες. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 3% περίπου όλων των ευρωπαϊ- κών οικογενειών και το 9% των οικογενειών με παιδιά. Οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των μονογονέων τόσο στην Ευρώπη γενικά όσο και στην Ελλάδα ειδικά, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 91%. Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια κατεξοχήν «ευπαθή» ομάδα του πληθυσμού, αφού αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις σε δύο μέτωπα: οικογενει- ακές ευθύνες και εργασιακή ζωή. Οι επιπτώσεις των πιέσεων αυτών εξαρτώ- νται τόσο από τη «συνεισφορά» του πρώην συντρόφου αλλά και των οικογε- νειακών και άλλων κοινωνικών δικτύων βοήθειας, όσο και από τις προνοιακές ρυθμίσεις και τις δυνατότητες πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παροχών για την προστασία των εργαζομένων και στη χώρα μας, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την πολι- τεία για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί στοχεύ- ουν στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών αυτών και περιλαμβάνουν:

• επιδόματα

• στεγαστικά δάνεια

• προτεραιότητα στους παιδικούς σταθμούς

• προγράμματα κατάρτισης, ένταξης και επανένταξης στην παραγωγή

• ψυχολογική υποστήριξη και επιχορήγηση επαγγελματικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων κ.ά. Π

Είσαι άγαμη μητέρα; Ποια είναι τα δικαιώματά σου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία;

H αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου εξομοιώνει νομικά την άγαμη μητέρα ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα (ν. 1329/83, ΦΕΚ Α’ 25/18-2-1983). Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμε- νής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου και προβλέ- πεται η πλήρης εξομοίωση με τα παιδιά που γεννιούνται από γάμο. Η παλιά αρνητικά φορτισμένη ορολογία («γνήσια», «εξώγαμα τέκνα») καταρ- γήθηκε και αντικαταστάθηκε με περισσότερο ουδέτερη («τέκνα γεννημένα σε γάμο», «τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους»). Για την εκούσια αναγνώριση ενός παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων απαιτείται και η συμφωνία της μητέρας του. Η καινοτομία της συναίνεσης της μητέρας επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισότητας των δυο φύλων. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης, το παιδί αποκτά απένα- ντι και στους δυο γονείς του και τους συγγενείς τους όλα τα δικαιώματα του τέκνου γεννημένου από γάμο (πλήρες κληρονομικό δικαίωμα, αξίωση δια- τροφής, κτλ.).

Ποιες είναι οι διευκολύνσεις/ άδειες που δικαιούσαι ως εργαζόμενη-ος μονογονέας;

• Γονική άδεια (άνευ αποδοχών) για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 7 μήνες στους μονογονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των τρεισήμισι (3,5) ετών (άρθρο 5 του ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998).

• Επίδομα γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 20 του ν. 1849/89, ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989).

• Επίδομα γάμου και στους αρχηγούς ΜΓΟ και στο δημόσιο τομέα, εφό- σον τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού (άρθρο 11 του ν. 3205/03, ΦΕΚ 297Α/23-12-2003).

• Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003 ο εργαζόμενος άγαμος/-η, χήρος/-α γονέας στον ιδιωτικό τομέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, δικαιούται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημε- ρών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμη- ματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετή- σιας κανονικής άδειας.

• Σύμφωνα με το Νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 53, Ν. 3528/07, ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07), για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μει- ωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Επίσης, με το ίδιο άρθρο, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

• Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους Παιδικούς Σταθμούς των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στους σταθμούς του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Αθηνών, Λάρι- σας και Θεσσαλονίκης (με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημο- τικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, αρ. απ. 16065/22-4-02, ΦΕΚ Β’ 497/22-4- 2002). Ποιες είναι οι διευκολύνσεις/ άδειες που δικαιούσαι ως εργαζόμενη-ος μονογονέας;

• Αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος ο μονογονέας με τρία παιδιά, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλειά τους και είναι ο μόνος υπόχρεος για τη δια- τροφή τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδή- ποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτή- τως ηλικίας.

• Πολυτεκνικό επίδομα χορηγείται στη μητέρα χωρίς σύζυγο (άγαμη, χήρα, διαζευγμένη) εφόσον έχει την επιμέλεια τριών (3) τουλάχιστον άγαμων παιδιών ηλικίας μέχρι 23 ετών και είναι η μόνη υπόχρεος για τη διατροφή τους (το επίδομα χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 – άρθρο 63, ν. 2459/97 – άρθρο 39, ν. 2972/01 – άρθρο 50 & ν. 3454/06 – άρθρο 6). Το πολυτεκνικό επίδομα χορηγεί- ται και στο χήρο πατέρα ο οποίος έχει την επιμέλεια του- λάχιστον τριών (3) άγαμων παιδιών μέχρι 23 ετών.

• Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα μονογονέα με τρία παιδιά η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επί- δομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο τέκνο συμπλή- ρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύ- τηκε.

• Παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις και επε- κτείνονται κοινωνικά πολυτεκνικά δικαι- ώματα σε γονείς με τρία (3) παιδιά (ν. 3454/06, ΦΕΚ Α’ 75/7-4-2006). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται (α) η καταβολή από το Δημόσιο εφάπαξ παροχής ύψους 2.000 ευρώ στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί από 1.1.2006 και μετά, (β) η υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα να προσλαμβάνουν σε καθο- ρισμένο ποσοστό γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, (γ) η χορήγηση «Κάρτας πολιτι- σμού» σε γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, κ.λπ.

Σε ποιους φορείς μπορείς να απευθυνθείς για πληροφορίες;

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση 20η Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου 37, 10165 Αθήνα, Τηλ.: 210-3338397

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενικής Διεύθυνση Φορολογίας Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου Τμήματα Ά,΄Β, Φ.Μ.Α.Π. Ερμού 23-25, 10184 Αθήνα Τηλ.: 210-3375230

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και περιβάλλοντος www.stratologia.gr Τηλ.: 210-6598296 (ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο στρατολογικό γραφείο στο οποίο ανήκει)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεν. Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Τηλ.: 210-3442000 Τμήμα Δ ΄Διοικ. Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 210-3442754 / 3443470 / 3443447

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Τηλ.: 210-3368124

Οργανισμός Εργατικής Εστίας Διεύθυνση Μετεργασιακής Μέριμνας Φυσικής Αγωγής Αγησιλάου 10, Αθήνα Δελτία κοινωνικού τουρισμού Τηλ.: 210-5245024

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Τηλ.: 210-5286535

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) Πατησίων & Σολωμού 60 104 32 Αθήνα Τηλ.: 210-5281100 / 5281600

ΟΓΑ Κλάδος Οικογενειακών Επιδομάτων Αβέρωφ 7, Αθήνα Τηλ.: 210-5212503

ΟΑΕΔ Διοίκηση Τηλ.: 210-9989183 (Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στον εκάστοτε προσωπικό εργασιακό σύμβουλο)

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα Τηλ.: 210-5223619

Κέντρο Βρεφών Μητέρα Λεωφόρος Δημοκρατίας 65 Τηλ.: 210-2627155

Αναρρωτήριο Πεντέλης Τέρμα Ιπποκράτους, 15 236 Π. Πεντέλη Τηλ.: 210-8109941

Ίδρυμα Πρόνοιας Παιδιού Θουκυδίδου 82, Καλαμάκι Τηλ.: 210-9811067

Νομαρχία Πειραιά

Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18532 Πειραιάς (επίδομα απροστάτευτου τέκνου) Τηλ.: 210-4119994 (επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων) Τηλ.: 210-4116196

Νομαρχία Αθηνών Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196 Τηλ.: 210-6452145

Νομαρχία Δυτικής Αττικής Μαρμαρά 26 Αιγάλεω Τηλ.: 210-5319056

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής Μεσογείων 448

Αγία Παρασκευή Τηλ.: 210-6087057

Πηγή:http://www.isotita.gr

15 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Είμαι φοιτήτρια και έμεινα έγκυος από κάποιον ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει πατέρας αυτού του παιδιού, ούτε να αναλάβει καμία υποχρέωση. Δεν έχω εργαστεί εκτός της οικογενειακής επιχείρησης και αναρωτιέμαι αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα ή τι θα γίνει με την ασφάλεια του παιδιού. Εγώ λόγω σπουδών έχω ασφαλιστική κάλυψη από τον πατέρα μου. Θα μπορεί ο ίδιος να καλύψει και το μωρό όταν γεννηθεί;

  • Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και συγχαρητήρια για τη δύναμη σας και την απόφαση που πήρατε .Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Στήριξης Γυναικών της περιοχής σας. Εκεί θα πάρετε απαντήσεις και πληροφορίες , βοήθεια για σας και το μωράκι σας. Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης: 1037

   Πηγή: https://frapress.gr/2015/05/grammes-ipostirixis/

 2. Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τα επιδόματα που δικαιούται μια μητέρα μετά από διαζύγιο. Η υπογραφή του διαζυγίου θα γίνει Δευτέρα 28/9/2020. Μητέρα με 2 παιδιά (6 χρονών και 3.5χρονών) άνεργη προς ανεύρεση εργασίας.
  Που μπορεί να απευθυνθεί??

  Ευχαριστώ πολύ,
  αναμένω απάντησή σας

 3. Καλησπέρα ! Είμαι σε διάσταση με τον πατέρα του παιδιού εδώ και ένα χρόνο ! Φέτος δούλεψα μόνο 3 μήνες στον τουρισμό λόγο της κατάστασης που επικρατεί ! Προς το παρόν περιμένω την απόφαση για το ταμείο ανεργίας ! Είμαι με ενοίκιο με ένα παιδί 10 χρόνων και δεν έχω άλλους πόρους . Που μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια ??? Σας παρακαλώ ??

  • Καλησπέρα σας, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που ανήκετε ,εκεί θα πάρετε τη βοήθεια που δικαιούστε εσείς και το παιδί σας.Θα σας δώσουν ενημέρωσε και για τυχόν επαγγελματικά προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ ή αλλων υπηρεσιών που θα μπορέσετε να συμμετέχετε. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία ,σας ευχόμαστε καλές γιορτες στην οικογενειά σας

 4. Καλησπέρα σας, ο πατέρας του 1,5 έτους γιου μου σκοτώθηκε λίγο πριν τον γάμο και είμαι ανύπαντρη μητέρα με ορφανό παιδί. Λαμβάνω το επίδομα Α21 και αναρωτιέμαι τι άλλο βοήθημα μπορώ να έχω γιατί είναι μόνο 70ευρώ το επίδομα α21.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλές γιορτές εύχομαι σε όλους.

  • Καλημέρα σας, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που ανήκετε ,εκεί θα πάρετε τη βοήθεια που δικαιούστε εσείς και το παιδί σας.Θα σας δώσουν ενημέρωση και για τυχόν επαγγελματικά προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ ή αλλων υπηρεσιών που θα μπορέσετε να συμμετέχετε. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία ,σας ευχόμαστε καλές γιορτες στην οικογενειά σας

 5. Καλημέρα σας.Είμαι ανύπαντρη μητέρα,το μωρό μου είναι 50ημερων και εγώ είμαι ελεύθερη επαγγελματίας με δίκη μου επιχείρηση, αλλά απλήρωτο ταμείο ΕΦΚΑ. Πού μπορώ να μάθω για τυχόν επιδόματα που δικαιούμαι;

 6. Η μητέρα μου έπαιρνε παλιά το επίδομα τετρατεκνης μητερας, το οποίο διακόπηκε. Αργότερα εκδόθηκε απόφαση του ΣΤΕ βάσει της οποίας αναδρομικά ο ΟΓΑ έπρεπε να δώσει τα οφειλόμενα στην δικαιούχο.
  Η μητέρα μου πριν βγει η απόφαση πέθανε και το ποσό δικαιούνται οι κληρονόμοι
  Ο ΟΓΑ μας έστειλε σχετικό έγγραφο το 2017 το οποίο παρεπεσε
  και δεν έγινε η είσπραξη.
  Μπορεί να με ενημερώσετε που πρέπει να απευθυνθώ για να μάθω την διαδικασία (ο ΟΓΑ με στέλνει στον ΕΦΚΑ και τούμπαλιν)

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Γουμένου Δέσποινα
  Τηλ. 6980968173
  e-mail: deppieg@windowslive.com

  • Καλημέρα σας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας, εκεί θα μπορέσουν να σας κατευθύνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Σας ευχαριστούμε πολύ

 7. Здравствуйте. Хотела бы узнать, гражданка европейского союза с двумя несовершеннолетними детьми имеет ли права получать какую либо помощь или пособия.

 8. Γεια σας. Θα ήθελα να μάθω εάν πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δύο ανήλικα παιδιά έχει το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε βοήθεια ή επιδόματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Advertisingspot_img

Δημοφιλη αρθρα